הקמת חברה

הקמת חברה בע"מ מעניקה יתרונות רבים, בין היתר בהיבטים המשפטיים והמיסויים. בהיבט, המשפטי, הקמת חברה בע"מ מעניקה יתרון משמעותי, בשל האישיות המשפטית הנפרדת של החברה, המפרידה בין הנושים לבין בעלי המניות (כלומר – האחריות לחובות והתחייבויות הינה של החברה ולא של בעלי מניותיה). רק במקרים חריגים יכול בית המשפט להרים את מסך ההתאגדות של החברה ולייחס את האחריות לחובות החברה לבעלי מניותיה. בהיבט המיסויי, הקמת חברה בע"מ עשויה להעניק יתרונות משמעותיים ביותר, היות ושיעורי המס של חברות, נמוכים באופן משמעותי משיעורי המס של יחידים (ב-2010 עומד שיעור המס על 25%). בנוסף, חברות, אינן משלמות דמי ביטוח לאומי ומס בריאות.

מאחר ויחיד הפותח עסק חדש חשוף מטבע הדברים לסיכונים הנובעים מהפעילות העסקית כגון, בעיות בתזרים המזומנים, חשיפה לתביעות, הפרת התחייבויות חוזיות, חבויות במס וכיו"ב, מעדיפים רבים להקים את העסק באמצעות חברה בע"מ. חברה כאמור מהווה גוף משפטי עצמאי ובדרך זו מרחיק היזם ומנטרל את הסכנה לכך שחובות ו/או התחייבויות המיזם העסקי יפלו באופן אישי על כתפיו. רק במקרים חריגים יכול ועלול בית המשפט להרים את מסך ההתאגדות ולייחס את האחריות לחובות החברה  – לבעלי מניותיה.

מאמר זה אינו מתייחס להסכם בין בעלי המניות שבחברה, המכונה לעיתים קרובות כהסכם המייסדים או הסכם בעלי המניות. הסכמים מסוג זה, רצוי שיכללו ויסדירו את דרכי הניהול של העסק החדש, תחומי האחריות של בעלי המניות, השקעות שיש להשקיע בהקמה ובמימון הפעילות השוטפת, וגם את נושא פירוק או סגירת העסק או פרישת אחד או יותר מבעלי המניות בו. להרחבה בנושא זה ראו מאמרנו – הסכמי מייסדים. מה, איך ומדוע?

הקמת חברה
הקמת חברה הינה בעיקרה הליך פשוט. מאמר זה נועד להקל על מי שמבקש להקים חברה חדשה ולהניח בפניו תשתית ורקע תמציתיים המסייעים בהבנת התהליך.

מי יכול להקים חברה?
בהתאם לחוק החברות, כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור.

לחברה יכול שיהיה בעל מניה אחד.

כיצד מקימים חברה?
על המבקש לרשום חברה להגיש לרשם החברות בקשה לרישום חברה, שמולאו בה כל הפרטים הנדרשים.

ככלל, לבקשה לרישום חברה יש לצרף את המסמכים הבאים:

* תקנון החברה.
* הצהרה של בעלי המניות של החברה.
* הצהרה של הדירקטורים הראשונים של החברה על נכונותם לכהן כדירקטורים.

שמו של החותם על גבי הטפסים הרלוונטיים, מספר הזהות שלו וחתימתו על גבי הטפסים צריכים להיות מאומתים בידי עורך דין, אשר יציין כי הזהיר את החותם כי עליו להצהיר אמת וכי המסמכים נחתמו בפניו.

אגרת רישום
בעת רישום החברה יש לשלם אגרת רישום (העומדת, נכון ליום זה, על סך של 2,435 ₪).

רשם החברות ירשום את החברה, אם מצא כי קוימו כל הדרישות לפי חוק החברות בקשר לרישום. לאחר הרישום יינתן לחברה מספר רישום שיצוין בתעודת ההתאגדות שלה.

תכלית החברה
תכלית החברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשגות רווחיה. חברה שנקבע בתקנונה, כי היא הוקמה להשגת מטרות ציבוריות בלבד ואשר תקנונה אוסר חלוקת רווחים לבעלי מניותיה – היא חברה למטרות ציבוריות.

תקנון החברה
לכל חברה יהיה תקנון. דין התקנון כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובין בעלי המניות לבין עצמם.

תקנון החברה יכלול את הפרטים האלה: שם החברה, מטרות החברה, פרטים בדבר הון המניות הרשום ופרטים בדבר הגבלת האחריות.

מהם הפרטים שניתן לכלול בתקנון?
חברה רשאית לכלול בתקנונה נושאים הנוגעים לחברה או לבעלי מניותיה ובכלל כך: הזכויות והחובות של בעלי המניות ושל החברה, הוראות לעניין דרכי הניהול של החברה, כל נושא אחר שבעלי המניות ראו לנכון להסדיר.

האם ניתן לשנות את התקנון?
חברה שהתאגדה לאחר שנת 2000 רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית של החברה, אלא אם כן נקבע בתקנון כי דרוש רוב אחר.

מי צריך לחתום על התקנון?
התקנון ייחתם בידי בעלי המניות הראשונים ויצוינו בו המניות המוקצות להם וכן שמו ומענו ומספר הזהות של כל בעל מניה. עורך דין יאמת בחתימתו על גבי התקנון את זהות החותמים על התקנון.

מטרות החברה
חברה תציין את מטרותיה בתקנונה על ידי קביעה של אחת ממטרות אלה: לעסוק בכל עיסוק חוקי; לעסוק בכל עיסוק חוקי למעט בסוגי עסקים שפורטו בתקנון; לעסוק בסוג עיסוקים שפורטו בתקנון.

הון המניות
חברה תקבע בתקנונה את הון המניות הרשום לרבות מספר המניות לסוגיהן.

הגבלת האחריות
אחריות בעלי המניות לחובות החברה יכול שתהיה בלתי מוגבלת והדבר יצוין בתקנון. הייתה אחריות בעלי המניות מוגבלת יפורט אופן ההגבלה בתקנון.

שם החברה
חברה רשאית להירשם בכל שם כפוף להוראות סעיפים 25 עד 31 לחוק החברות. שם החברה חייב להיות בעברית (אולם ניתן להוסיף שמות באנגלית וערבית). שמה של חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת יכלול בסופו את הציון "בערבון מוגבל" או בע"מ".

לא תירשם חברה בשם שהוא: שמו של תאגיד הרשום כדין בישראל או הדומה לו עד כדי להטעות; סימן מסחר רשום או שם הדומה לו עד כדי להטעות; שם שרשם החברות סבור כי יש בו משום תרמית או הטעיה; שם שרשם החברות סבור כי הוא עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו. חברה רשאית לשנות את שמה באישורו של רשם החברות.

 

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent="yes" overflow="visible" margin_top="5px"][fusion_builder_row][fusion_builder_column type="1_1" layout="1_1" background_position="left top" background_color="" border_size="" border_color="" border_style="solid" spacing="yes" background_image="" background_repeat="no-repeat" padding="" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="" id="" animation_type="" animation_speed="0.3" animation_direction="left" hide_on_mobile="no" center_content="no" min_height="none" last="no" hover_type="none" link="" border_position="all"][fusion_separator style_type="none" alignment="center" /][fusion_text]

המידע המובא במאמר זה הינו לרקע כללי בלבד אשר והוא אינו מהווה משום יעוץ משפטי ואינו יכול להחליף את הצורך לבדוק את הוראות החוק הרלוונטיות (העשויות להשתנות מעת לעת) ולהיוועץ בעורך דין.

כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד גאון יהב ושות'. יש לקרוא את תנאי השימוש בעיון.

קיצור שבוע העבודה במשק: ההזדמנות שפוספסה
ניווט
Close

העגלה שלי

Close

רשימת משאלות

Recently Viewed

Close

Close

קטגוריות