כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר “ALLCLUB–קהילת העסקים” שכתובתו ברשת האינטרנט
  allclub.co.il (להלן: “האתר” ו/או “אתר האינטרנט“), המופעל ע”י חברת אולקלאב בע”מ ח.פ. 515508257 (להלן: “החברה“). האתר פונה לעסקים קטנים ובינוניים וכן לעצמאים ולעובדיהם אשר אינם מאוגדים במסגרת צרכנית אחת, מתוך מטרה לאגדם תחת מועדון גדול אחד, אליו יובאו כל אותם עולמות להם זוכים וועדי העובדים של הגופים הגדולים במשק (להלן: “המועדון“).
 2. המידע ו/או השימוש באתר ו/או הגלישה באתר הינם בכפוף לתנאים, ההגבלות והאחריות המפורטים להלן, וכן בהתאם לתנאים המפורטים להלן כפי שיעודכנו מעת לעת.
 3. התנאים המפורטים להלן הינם בנוסף לתנאים המפורטים לצד כל שירות ו/או הטבה ייחודית, כמפורט באתר עצמו, ובכל מקרה של סתירה בין האמור באתר לבין המפורט להלן יגברו הוראות תקנון זה, כמפורט לעיל ולהלן.
 4. זכאות למימוש השירותים ו/או ההטבות בתנאים המפורטים באתר הינם לחברי המועדון בלבד. חבר מועדון הינו אדם שהונפק לו ע”י החברה כרטיס חבר מועדון, באופן אישי לשימושו האישי בלבד. הכרטיס הינו אישי, שאינו ניתן להעברה ו/או למימוש ע”י מי שאינו בעליו.
 5. החברות במועדון היא וולונטרית וכפופה להוראות תקנון זה על התיקונים שיחולו בו מעת לעת.
 6. כחבר המועדון ייחשב מי שביקש להצטרף כחבר למועדון, חתם על טופס הצטרפות ונמצא כי הוא עונה על תנאי הזכאות להצטרף למועדון . חבר המועדון יהיה זכאי לכך שיונפק לו כרטיס אשראי תקף מטעם חברת אשראי מקבוצת מקס איט פיננסים עימה קשור המועדון בהסכם, עליו מוטבע סמל המועדון עם “שיוך המועדון” שיקנה הטבות בבתי עסק עימם קשור המועדון בהסכם.
 7. הנהלת החברה באישור האסיפה הכללית של החברה רשאית להחליט על גביית דמי חבר מחברי המועדון, כולם או חלקם, וכן להחליט על גובה דמי חבר לכל סוג של חברים. הודעה על גביית דמי חבר, תישלח בכתב לחברי המועדון הנוגעים בדבר, לפחות שלושה חודשים בטרם תחל גביית דמי החבר.
 8. הנהלת החברה, על-פי שיקול-דעתה הבלעדי והמוחלט, רשאית לקבוע תנאי הצטרפות שונים ו/או הטבות שונות לחברי מועדון בהתאם לגוף אליו משתייך חבר המועדון ו/או בהתאם לכל פרמטר אחר אותו תקבע הנהלת החברה.
 9. ידוע לחברי המועדון כי החברה רשאית לשנות מפעם לפעם את ההטבות ו/או השירותים המוצעים לחברי המועדון ו/או לשנות את רשימת ספקי השירות ו/או את היקף השירותים המוצעים על-ידם ו/או לשנות את מגוון השירותים ו/או ההטבות.
 10. מובהר לחברי המועדון כי לחברה ו\או למועדון אין כל אחריות בקשר להודעות דואר מכל מן וסוג שהוא לרבות לא באמצעות דואר אלקטרוני אשר תשלחנה , ככל שתשלחנה בכלל, מאת הספקים ו\או נותני השירותים באתר החברה.

קבלת תנאי השימוש

 1. המידע המופיע באתר מופנה ומיועד לשימוש חברי המועדון בלבד ומופנה לגברים ולנשים כאחד. בכל מקום בו ההפניה הינה בלשון זכר הכוונה היא לגברים ונשים כאחד והדבר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
 2. רכישת הטבות ו/או מוצרים ו/או הזמנת שירותים ו/או מימוש ההטבות המפורטות באתר זה מוגבלת למי שמלאו לו 18 שנים. בעצם ביצוע פעולות אלו מצהיר המבצע כי מלאו לו 18 שנים.
 3. הגלישה באתר והשימוש במידע ו/או הפרטים המופיעים בו הינם באחריות חבר המועדון הגולש באתר.
 4. האמור באתר אינו מהווה הצעה לכריתת חוזה או מצג לצורך עריכת עסקה.
 5. חבר המועדון מאשר כי קרא את תקנון האתר, ובעצם השימוש במידע ו/או הגלישה באתר מקבל על עצמו הגולש באתר את התנאים המפורטים בתקנון זה, לעיל ולהלן.
 6. התקנון הינו חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של המבקש להיות חבר המועדון. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות התקנון . הצטרפות למועדון, משמעה קבלת הוראות התקנו.
 7. החברה, על-פי שיקול-דעתה הבלעדי, רשאית להפסיק חברותו של כל חבר שאינו עומד או שיפסיק לעמוד בקריטריונים המקנים זכאות לחברות במועדון ו/או שיבצע פעילות הפוגעת במועדון ו/או באינטרסים של חברי המועדון. הודעה בכתב על ההחלטה תישלח לחבר שחברותו הופסקה, כאמור.
 8. חבר המעוניין להפסיק חברותו במועדון, יודיע על כך בכתב למועדון ורישומו כחבר יבוטל בתוך שבעה ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה.
 9. המידע והפרסומים באתר נועדו לסייע לחברי המועדון ולהם בלבד במתן מידע כללי והוא אינו מחליף, מוסיף ו/או גורע ממידע ספציפי ו/או מהוראות כל דין והוא כפוף לשינויים ועדכונים מעת לעת, כפי שהם מועברים לידי החברה ע”י הספקים השונים.
 10. חברי המועדון הגולשים באתר מצהירים כי ברור וידוע להם כי המידע המופיע באתר מתעדכן מעת לעת ועל-כן אין להסתמך על מידע ישן ו/או מידע שאינו עדכני לחלוטין.
 11. החברה והספקים השונים שומרים לעצמם את הזכות להודיע לחבר המועדון בעת ביצוע פעולה כלשהי ו/או מימוש הטבה ו/או רצון להזמין שירותי נופש ו/או אטרקציות אחרות על היות שירותים ו/או הטבות אלו בלתי זמינות ו/או אינם ניתנות למימוש, בנקודת זמן זו או אחרת, ולא יהא בכך כדי להקים לחבר המועדון טענה בגין הסתמכות על המידע באתר.
 12. מובהר כי המידע המופיע באתר אינו מהווה הצעה לציבור הרחב וכי רק השלמת הזמנה דרך האתר וקבלת אישור על ביצוע הזמנה יחייבו את הצדדים.
 13. על חברי המועדון לבחון את התנאים המיוחדים למימוש כל הטבה ו/או שירות מוצע, לרבות התנאים המיוחדים המופיעים לגבי כל שירות ו/או הטבה, דרך מימושם בפועל, ואפשרות מימושם, לרבות לעניין שעות פעילות הספקים ונותני השירותים השונים ו/או ימי הפעילות ו/או תנאים והגבלות לדרך המימוש בפועל. לא תישמע טענת חבר מועדון לפיה לא ידע את התנאים מקום בו התנאים פורסמו באתר, וחזקה על חבר המועדון כי היה מודע להם ואישר אותם בעת ביצוע ההזמנה.
 14. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין האמור בכל דרך פרסומית אחרת, בין על ידי החברה ובין על ידי הספקים, בדבר השירותים ו/או ההטבות המפורסמים באתר, יגברו הוראות תקנון זה והמידע המופיע באתר זה.
 15. חברי המועדון הגולשים באתר מצהירים כי ידוע להם כי השירותים ו/או ההטבות ו/או המידע המופיע באתר הינו באחריות ספקי השירותים עצמם ואופן מימושם וביצועם בפועל הינו באחריותם של ספקי השירותים למיניהם. כל המידע אותו מוסרת החברה נסמך על מידע שניתן מהספקים השונים לרבות מתוך מידע פרסומי באתרים השונים של הספקים ואין החברה אחראית לדיוקם.
 16. בכל מקרה של ספק או סתירה יש ליצור קשר ישיר עם החברה, עפ”י דרכי ההתקשרות המפורטים בתקנון זה, וחבר המועדון מצהיר כי ידוע לו שלחברה הזכות להודיע לו על זמינות השירות ו/או ההטבה ו/או אי זמינותם ו/או תנאיה, במועד בו מבקש חבר המועדון לממשה, ואף אם המידע שיימסר ע”י נציגי החברה נוגד ו/או שונה מהמפורסם באתר לא יהווה הדבר כדי להקים כל עילה נגד החברה מצד חבר המועדון הגולש באתר.
 17. השימוש באתר ומימוש הטבות במועדון יאפשר לחבר המועדון לרכוש ו/או לממש הטבות באתר באמצעות שם משתמש וסיסמה אישיים אישי אשר יונפק לו (להלן: “כניסה למועדון“), בהתאם לתנאים המפורטים באתר כפי שיתעדכנו מעת לעת.
 18. ההרשאה להשתמש בהטבות תינתן לכל חבר מועדון המחזיק אפשרות גישה למועדון שהונפק לו על ידי החברה ושולמו עבורו דמי החבר החודשיים (אלא אם ניתן פטור זמני מדמי חבר) בגין התקופה שבגינה מבקש חבר המועדון לרכוש שירות ו/או הטבה באתר. ידוע לחבר המועדון כי החברה תהא רשאית להפסיק חברותו של חבר המועדון בכל מקרה בו לא ישולמו בגין החברות במועדון דמי החבר החודשיים במלואם. הופסקה חברותו של חבר מועדון כאמור, תפקענה כל הזכויות המוקנות לו כחבר מועדון וכרטיס המועדון ייחסם לאלתר.
 19. חבר המועדון יהא רשאי להודיע לחברה, בכל עת, על רצונו בהפסקת חברותו במועדון וזאת באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: info@allclub.co.il (להלן: “הפסקת חברות“). הודיע חבר המועדון על הפסקת חברות, תפקע זכאות חבר המועדון להטבות כלשהן והחברה תחדל מלבצע דיוורים לחבר המועדון. למען הסר ספק מובהר, כי בכל מקרה, הפסקת חברות לא תקנה לחבר המועדון זכות לקבל החזר בגין דמי החבר החודשיים, כולם ו/או חלקם.
 20. חבר המועדון הוא האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו. השימוש באתר האינטרנט יאפשר לחבר המועדון להחליף את הסיסמא ו/או את שם המשתמש. כמו כן יאפשר אתר האינטרנט לשחזר את הסיסמא לכתובת הדואר האלקטרוני של חבר המועדון ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני אשר עודכנה על ידי חבר המועדון באתר.
 21. חבר המועדון לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.
 22. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל שימוש באתר שאינו מותר במפורש בתנאי השימוש באתר – אסור. מבלי לפגוע בכלליות האמור: אין להשתמש בתוכנות או בכלים לבדיקת אמצעי ההגנה של האתר; אין להשתמש בתוכנות או בכלים העלולים לשבש את פעולת האתר; אין להשתמש בתוכנות או בכלים העלולים לפגוע במשתמשים אחרים או לשבש להפריע את שימושם באתר; אין להשתמש באתר באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים בכל דרך אחרת; אין להיכנס או לנסות ולהיכנס לחלקים סגורים באתר למשתמשים שאינם מורשים; אין להיכנס לחלקים סגורים באתר תחת שם משתמש אחרף אין לבצע כל פעולה באתר או באמצעות האתר לרבות פרסום תכנים או מסירת תכנים לפרסום, תחת זהות של אחר.
 23. הזכויות שמקנה כל שובר יהיו כפופות לתנאי כל עסקה ולתנאי כל שובר, כפי שיהיו מעת לעת וכפי שיופיעו בהצגת העסקה באתר ו/או על גבי השובר, כאשר בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים המופיעים בהצגת העסקה באתר או על גבי השובר, תכריע החברה בדבר התנאי שיגבר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וקביעה זו תחייב.

פעילות המועדון:

 1. פעילות המועדון כוללת בין היתר התקשרות עם בתי-עסק במסגרת הסדר הנחה לחברי המועדון (במעמד הקניה או במעמד חיוב החשבון), התקשרות עם ספקים במבצעי מכירה בהנחות לחברי המועדון ופעילויות נוספות בתחום הצרכנות והרווחה.
 2. אחוז ההנחה וכן עצם קיום ההסדר יכולים להשתנות ו/או להתבטל ללא כל הודעה מוקדמת. ההנחות ניתנות על תשלומים שיקליים בלבד! תשלום דמי ביטול עסקה לא יזכו את חבר המועדון בהנחה בחיוב הנהוגה בבית העסק.
 3. שינויים ו/או ביטולים של הסדרי הנחות יעודכנו באתר האינטרנט של החברה בכתובת allclub.co.il במדור המיועד לכך.
 4. המועדון פועל לרווחת החברים במטרה להשיג הנחות והטבות, ברם מובהר כי הוא אינו נושא באחריות לטיב המוצר, האיכות או השירות. האחריות לכל סוג שרות מוצר ו/או פעילות (כולל הגרלות) היא על הספקים המציעים בלבד ואין למועדון הוט , נושאי המשרה של המועדון ו/או לגופים אשר לחבריהם ניתנה זכות להצטרף כחברים למועדון, כל אחריות ישירה ו/או עקיפה. כל רכישה של מוצר ו/או שירות של חבר המועדון במסגרת הסכם הנחות ו/או מבצעים הקשורים למועדון, הינה באחריותו הבלעדית של חבר המועדון והספק עימו התקשר החבר. הנחה במעמד חיוב תינתן רק למשלמים בכרטיס האשראי של מועדון הצרכנות הוט:, לספק הנמצא בהסדר הנחה בר תוקף, בכפוף לתנאי ההסדר.  אין כפל מבצעים, הנחות והטבות אלא אם נאמר במפורש אחרת ואין לראות במועדון בגדר ממליץ ו/או מכוון ו/או מציע וכן אין לראות בפרסומים מטעם המועדון של מבצעים או פעילויות בגדר המלצה ו/או הכוונה לקבלת החלטה ו/או רכישה.
 5. המחזיק בכרטיס אשראי המשויך למספר מועדונים/גופים לא יזכה לכפל הטבות ו/או הנחות הניתנות למועדונים שונים.
 6. מפעילי האתר ו/או מקס איט פיננסים שומרים לעצמם את הזכות לבטל כל הצעת רכישה שנתגלתה ו/או נחשדה בהתאם להחלטת החברה ו/או מי מטעמה ככוזב. מבלי לגרוע מהאמור החברה שומרת על זכותה למצות את כל זכויותיה כנגד מבצע פעולות אסורות כאמור.
 7. מקס איט פיננסים אינם אחראים כלל על כל מידע מסחרי, שיווקי או פרסומי המופיע באתר
 8. השימוש בתכנים הוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של חברי המועדון. לא תהיה לחברי המועדון כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי האתר, להב, מפעילי האתר ו/או ישראכרט ו/או מי מטעמם

הנחות במעמד החיוב

 1. רכישות שיבוצעו על ידי החברים באמצעות כרטיס המועדון בבתי עסק מסוימים אשר פרטיהם מופיעים באתר (להלן: “בתי העסק”), יזכו את החברים בהנחות במעמד החיוב.
 2. על אף שככלל ברוב בתי העסק ההנחה חלה על כלל המוצרים והשירותים הנמכרים בבית העסק, בחלק מבתי העסק, אפשר ויהיו מוצרים ושירותים אשר לא תינתן בגינם הנחה או שההנחה תינתן על מוצר ספציפי. יש להתעדכן לצורך כך בפרסומי המועדון ו/או בבתי העסק עצמם.
 3. ידוע לחברי המועדון כי ייתכן ובתי העסק לא יעניקו להם הנחות נוספות מעבר לאלו שמוקנות להם מתוקף חברותם במועדון. לחברי המועדון לא תהא כל טענה כנגד החברה ו/או האתר בגין כך.

 

 

 

 

מדיניות ביטולים:

 1. ביטול הזמנות על ידי חבר המועדון.

המבצע באתר פעולה של רכישת שירות/מוצר זכאי לבטלה בדרך של הודעה בכתב בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן – התשמ”א- 1981, וכאמור בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עיסקה) תשע”א – 2010, וכפי שיתוקנו מעת לעת.

 1. ביטול על ידי החברה ו/או האתר

האתר או החברה שומרים לעצמם הזכות לבטל העסקה ו/או מתן השירות ו/או למנוע מהעמית רכישת שירותים ו/או מוצרים, כולם או מקצתם בקרות האירועים הבאים :

 • אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה.
 • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה מחברי המועדון להשתתף במכירה באופן תקין .
 • אם יתברר לה כי העסקה ו/או במכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הספקים/נותני השירותים .
 • אם אין אישור לעסקה מחברת האשראי ו/או יכולת לחייב משכורתו של חבר המועדון ברכישה
 1. מסירת פרטים כוזבים עלי ידי חבר המועדון

במקרה שכזה הודעה על ביטול ההזמנה תימסר לחבר בטלפון ו/או בכתב לכתובת האי מייל אותה ציין חבר המועדון בעת ההרשמה. “האתר” לא ישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של החבר.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות היוצרים הקיימות והעתידיות בתכנים ובעיצוב של האתר ובדפי האינטרנט (ובכלל זה הזכות לרישום שם המתחם, לשמו, לעיצובו ולסימנים המסחריים והאחרים הכלולים בו) וכן המידע במאגר המידע המצוי במערכת והגישה אליו, שייכות לחברה ולה בלבד, ותיוותרנה, בכל עת וללא כל תנאי או זכות מכל מין וסוג שהוא, בבעלותה המלאה והבלעדית של החברה.
 2. אין במתן האפשרות לחברי המועדון ולגולשים אחרים לעשות שימוש באתר משום מתן רישיון או זכות כלשהי בתכנים ובעיצוב האתר, בדפי האינטרנט, בשם המתחם, ברישומו, עיצובו או בסימנים המסחריים והאחרים הכלולים באתר.
 3. אסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם חומר המוגן בזכויות יוצרים ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה.

אחריות

 1. חבר המועדון הגולש באתר משחרר בזאת את החברה מכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לטיב ו/או לאיכות ו/או להתאמת השירות ו/או ההטבה ו/או מימושם בפועל לצרכיו האישיים.
 2. להסרת ספק מובהר, כי עצם פרסום המוצרים והשירותים באתר אינם מהווים המלצה מצדו של המועדון על איזה מהמוצרים והשירותים הללו, כי על החברים לבדוק בעצמם באמצעיהם שלהם כל מוצר ו/או שירות אשר בכוונת לרכוש לפני רכישתם, וכי המועדון לא יישא כלפי החברים או מי מטעמם באחריות או חבות כלשהי בקשר עם השימוש באתר או רכישת המוצרים והשירותים המוצעים בו וכי כל חבות או אחריות כאמור מוטלת באופן בלעדי על בתי העסק כמפורט לעיל.
 3. האתר התכנים והשירותים שבו, מוצעים לשימוש כפי שהם (AS IS). החברה אינה מתחייבת לגבי איכות, זמינות ותקינות האתר, לרבות התכנים הנכללים בו. הגם שהחברה נוקטת או תנקוט מאמצים על מנת להבטיח את זמינות האתר ללא הפרעות, ותקינות התכנים והשירותים שבו, אין ביכולתה של החברה להתחייב כי השימוש באתר יינתן כסדרו ללא הפרעות, תקלות או טעויות. חלק מהתכנים המתפרסמים באתר מקורו בצדדים שלישיים. החברה אינה שולטת על מקורות אלה והיא אינה אחראית להם ולתכניהם.
 4. למעט נקיטת אמצעים סבירים להבטחת זמינות האתר כאמור, החברה אינה והיא לא תהיה אחראית (בין חוזית, בין נזיקית או בין בגין כל עילה או טעם אחר) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן (לרבות: נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח עוגמת נפש וכיוצ”ב), כתוצאה מהשימוש (לרבות חוסר היכולת לשימוש) באתר, בתכניו (לרבות במקרה של הסתמכות על תכני האתר), או בשירותים השונים המסופקים בו.
 5. גלישה ברשת האינטרנט כרוכה בסיכונים הטבועים בה לרבות חשיפה לגורמים זדוניים או מפגעים כגון: וירוסים, רוגלות, תולעים סוסים טרויאנים ועוד (“גורמים מפגעים“). החברה אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה נקי מגורמים מפגעים או זדוניים ועל חברי המועדון לנקוט אמצעי הגנה מקובלים (כגון שימוש בתוכנות אנטי וירוס, תוכנות נגד רוגלות, גיבוי המחשב ותכניו המשמשים לגלישה באינטרנט) להפחתת הסיכונים.
 6. בשימוש באתר חבר המועדון מסכים מפורשות לכך שהחברה אינה נושאת באחריות או בחבות לתכנים שבאתר כמו גם לכל ליקוי או נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש בו. בכלל זאת החברה לא תהיה אחראית לתכני צדדים שלישיים המתפרסמים באתר אפילו אם אלו יהיו פוגעים או פסולים מכל סיבה שהיא (לרבות לשון הרע, עוולה, פגיעה פרטיות, פגיעה בקניין מוחשי או רוחני, השמצות וגידופים, בוטות מינית, פגיעה ברגשות הציבור גזענות וכיוצ”ב).

הגבלת אחריות

 1. החברה לא תישא באחריות לטעויות או שגיאות במידע המוצג באתר.
 2. חבר המועדון בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או בהטבה ו/או במידע המופיע באתר.
 3. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם לחבר המועדון או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה של שימוש במידע המופיע באתר ו/או השירותים ו/או ההטבות לרבות נזק שנגרם במהלך מימוש השירותים ו/או ההטבות.
 4. הגבלת האחריות המפורטת לעיל תחול על מנהלי החברה ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם.
 5. מלוא האחריות בדבר השירותים ו/או ההטבות ו/או מימושם בפועל הינו על ספקי השירותים ו/או ההטבות ובמסגרת הקשר החוזי שבינם לבין חברי המועדון, הנוצר מעצם מימוש בפועל של השירות ו/או ההטבה, אצל הספקים השונים.
 6. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

אבטחת מידע ומדיניות פרטיות

 1. האתר משתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL או כל אמצעי הגנה אחר, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועד לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב החבר בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי המערכת.
 2. לאחר ההצטרפות למועדון, ייכללו פרטי החבר במאגר מידע רשום של לקוחות החברה שמספרו 700062329.
 3. בכפוף להוראות כל דין, החברה תעשה שימוש במאגר המידע כאמור לצרכים שיווקיים, כולל דיוור ישיר של מידע והצעות מיוחדות לחברי המועדון ככל שהדבר דרוש לשם הענקת שירותים ייחודיים והטבות לחברי המועדון וכן תבצע פעולות נוספות במסגרת פעילותה השוטפת. במקרה שהחבר איננו מעוניין להימנות ברשימת הדיוור (מכל סוג שהוא), עליו להודיע על כך לחברה, באמצעות כתובת הדוא”ל – info@allclub.co.il.
 4. בקבלת תקנון האתר, מאשרים חברי המועדון ומצהירים כי הם נותנים הסכמתם הבלתי מסויגת לכך שהחברה והמועדון ינהגו בפרטים האישיים ובמידע שמסרו חברי המועדון במסגרת השימוש באתר בהתאם ובכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מן האמור, מאשרים ומצהירים חברי המועדון כי מנהל האתר והמועדון יהיו רשאים להשתמש בפרטים האישיים ובמידע שמסרו החברים כאמור, וכן לאסוף מידע אודות דפוסי השימוש של החברים באתר על ידי רישום השימוש שיעשו באתר (לרבות באמצעות Cookies), בכפוף לכל דין, במקרים הבאים:
  • לצורך העברתם לספקי התוכן על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצעו החברים באתר;
  • לצורך שיפור המידע והתכנים שיוצעו במסגרת האתר לחברים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן החברים באתר;
  • על מנת לשלוח לחברים, מעת לעת, תכנים ו/או ליידע את החברים בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין אותם והנמכרים על ידי מנהל האתר ו/או על ידי ספקי התוכן, אם באמצעות דיוור ישיר ואם בדרך אחרת (לרבות באמצעות דואר רגיל לכתובת המגורים או לכתובת אחרת; דואר אלקטרוני; והודעה לצג הטלפון הסלולרי – SMS, MMS או דומיהם כפי שיהיה מקובל ואפשרי מעת לעת). ככל שאיזה מהחברים אינו מעוניין במשלוח דוא”ל כאמור, עליו להודיע על כך למנהל האתר באחת מן הדרכים הבאות: באמצעות דוא”ל לתמיכה הטכנית בכתובת info@allclub.co.il, או באמצעות מוקד השירות של האתר, בטלפון: 073-3906666;
  • לצורך ניתוח מידע סטטיסטי על ידי המועדון ו/או מנהל האתר ו/או מסירתו לצדדים שלישיים לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את החברים אישית באופן שמי;
  • לצורך יצירת קשר עם החברים במקרה הצורך;
  • לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת.
 5. ידוע לחברי המועדון כי מנהל האתר מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות החברים, אולם הוא אינו יכול למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.
 6. אתר האינטרנט ו/או החברה ו/או המועדון לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, לאבדן הכנסות, להוצאות, לפגיעה בשם טוב, להסתמכות, להפרת חוזה שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.
 7. יובהר, כי אתר האינטרנט והחברה המפעילה אותו יענו לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

מידע מסחרי ופרסומות

 1. החברה עשויה להתיר פרסום מידע מסחרי לרבות פרסומות בחלקים מסוימים ומוגדרים באתר כשירות למשתמשים באתר (כגון: פרסומות, לוחות מודעות, אינדקס ספקי שירותים וכיוצ”ב).
 2. החברה אינה והיא לא תהיה אחראית לתוכן הפרסומים המסחריים והמידע הנכלל בהם. המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר הם באחריות המפרסמים בלבד, והם אינם מהווים חסות, המלצה או עידוד להשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם.

קישורים

 1. באתר זה יתכנו קישורים (LINKS) לאתרים אחרים.
 2. אין בהוראות שלעיל ולהלן כדי לגרוע מהוראות תנאי השימוש באתרים אחרים ואין בהוראות האתרים האחרים משום ביטול ו/או החרגת הוראות תקנון זה.
 3. על הגולש באתר זה לדאוג לבחון ולקרוא את הוראות האתרים האחרים שבאמצעות קישורים באתר זה ניתן להגיע אליהם. הקישורים נועדו לנוחות הגולש בלבד. לעניין קישורים לאתרים חיצוניים, שאינם שייכים לחברה, אם לא צוין אחרת באתר זה, ידוע לגולש כי אין בין האתר החיצוני המקושר לבין החברה כל יחסים משפטיים או מסחריים ואין לחברה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלה. אין החברה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד שלישי.
 4. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן אישור, המלצה או העדפה, ע”י החברה, לאותם אתרים מקושרים, לרבות מסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
 5. אין החברה מתחייבת כי הקישור לאתרים אחרים יהיה בכל זמן פעיל ו/או שמיש.

שמירה והקפדה על אמצעי גישה

 1. חברי המועדון המורשים להיכנס לאזורים סגורים באתר, ישמרו בסודיות את אמצי הגישה לאותם אזורים. אין למסור או לאפשר לאחרים להשתמש באמצעי הגישה, ועל המשתמש לדווח על כל חשש לשימוש בלתי מורשה באמצעי הגישה שלו, או גילוי אמצעי הגישה בידי אחרים.
 2. בכל מקרה כאמור על חברי המועדון לפעול בהתאם להנחיות שתתפרסמנה באתר או עליהן תודיע החברה.

תכני משתמשים

 1. מסירת תכנים לפרסום באתר (כגון: מסירת מאמר או כתבה, כתיבת הודעה לצוות האתר וכו’), פרסום תכנים באמצעות כלים שונים באתר (כגון פורומים) או פניות לצוות האתר (או לגורמים בחברה אליהם ניתן לפנות באמצעות האתר) משמעם גם הענקת רישיון שימוש, ללא תמורה, בלתי מוגבל בזמן לחברה להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר או לעשות בתכנים כל מעשה המותר לבעל זכות יוצרים ביצירה, באתר או בכל מקום אמצעי או כלי אחר, וכן ויתור על הזכות המוסרית כלפי החברה, בכפוף לכך שפניות בעלות אופי אישי לצוות האתר תפורסמנה ללא פרטים מזהים.
 2. אין למסור תכנים לפרסום באתר או לפרסם תכנים באתר שאינך בעל זכות הקניין הרוחני בהם או שאינך זכאי לפרסמם מכל סיבה שהיא. במידה ואינך זכאי להקנות לחברה רישיון כאמור לעיל – אין למסור תכנים לפרסום באתר או לפרסמם באתר.
 3. אין למסור תכנים לפרסום באתר או לפרסם תכנים באתר תחת זהות של אחר.
 4. תכנים הנמסרים לצוות האתר או תכנים המפורסמים באתר באמצעות כלים שבאתר עשויים להתפרסם לכלל הגולשים. אין לדעת אלו תגובות עלולות להתקבל על כן חשוב כי להקפיד על שפה נאותה ועל תוכן ענייני ומדויק.
 5. מסירת תכנים לפרסום אינה מקנה זכות כי אלו אכן יפורסמו באתר. פרסום תכנים באתר אינה מקנה זכות כי אלו ימשיכו להתפרסם באתר. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט אילו תכנים יפורסמו ואת משך הפרסום.

הסרה או עריכה של תכנים חסימת משתמשים או גישה לאתר

 1. החברה אינה עורכת צנזורה או פיקוח שוטף על תכני המשתמשים ותכני צדדים שלישיים שבאתר. עם זאת החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך מעת לעת בדיקות מדגמיות או כל בדיקה אחרת לכל פרק זמן שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי, לצורך וידוא קיום הוראות תנאי השימוש באתר. החברה שומרת לעצמה על הזכות המלאה והבלתי מותנית להסיר או לערוך מחדש כל תוכן אשר לדעתה אינו עומד בתנאי השימוש באתר או שיש בו לפגוע בחברי המועדון ו/או בחברה ו/או מי מטעמה ו/או בכל צד שלישי שהוא.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמשים שאינם מקיימים לדעתה את תנאי השימוש באתר מלגשת לאזורים סגורים באתר או מלגשת לאתר בכלל.
 3. משתמש המוסר תכנים לפרסום באתר או המפרסם תכנים באתר, אחרי באופן מלא ובלעדי לתכנים המתפרסמים על ידו או הנמסרים לפרסום על ידו.

שונות

 1. תקנון זה יפורש וייבחן בהתאם לדינים החלים במדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לפעילות המועדון, נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד
 2. כל משתמש באתר ייחשב כמי שהסכים כי כל תביעה ו/או טענה שלו כנגד המועדון ו/או החברה תתברר בהליך של בוררות חובה. הבורר ימונה על ידי יו”ר לשכת עורכי הדין בישראל. הבורר לא יהיה קשור בדין המהותי ובדיני הראיות ופסיקתו תחייב את המועדון ואת החבר.
 3. המועדון יהיה רשאי לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, כולם או חלקם. תיקונים ו/או שינויים כאמור יכנסו לתוקפם מיד לאחר פרסומם באתר. הוראות התקנון התקפות הנן אלה המפורסמות באתר במועד שיגור בקשת רכישה על ידי החבר.
 4. למען הסר ספק, יובהר כי הוראות תקנון זה גוברות על הוראות כל תקנון ספציפי אחר שקיים (ככל שקיים) לגבי כל מוצר ו/או שירות המוצעים באתר.

שאלות ובירורים

 1. לשאלות ולבירורים במהלך השימוש באתר, ניתן לפנות אל מוקד השירות של האתר בטלפון 050-7582626
Close העגלה שלי
Close רשימת משאלות
נצפו לאחרונה Close
Close

Close
ניווט
קטגוריות