1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה חברת אולקלאב בע”מ (להלן – “אולקלאב”).

  1. תקופת המבצע

2.1  בתקופה שהחל מיום 03.03.2019 ועד ליום 03.05.2019  יתקיים מבצע ” ALL CLUB בדיוק מה שהעסק של צריך”  כרטיס פיוזקארד מתנה לכל מצטרף חדש(להלן – “המבצע”).

2.2   המבצע יתקיים באתר האינטרנט של אולקלאב  בלבד בכתובת: https://www.allclub.co.il/  (להלן – “אתר אולקלאב באינטרנט”).

2.3   אולקלאב  שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בהודעה, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

  1. תנאי המבצע

3.1   המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון כמפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2   מצטרפים חדשים למועדון אולקלאב אשר יצטרפו ל- 24 חודשים יוכלו לקבל את כרטיס הפיוזקאר ללא עלות (להלן- “מתנת הצטרפות”). חברי המועדון הפעילים אשר ירצו לקבל את הכרטיס ללא עלות ואשר חברותם לא עברה את ה- 6 חודשים יוכלו לקבל את הכרטיס ובתנאי שיאריכו את חברותם ב- 12 חודשים נוספים.

3.3  המבצע מופנה לעצמאים ובעלי העסקים הקטנים והבינוניים בישראל (חברות עד 100 עובדים).

3.4  חברה אשר תרצה לקחת כמות כרטיסים לעובדי החברה יצרו קשר עם הנהלת אולקלאב.

  1. מדיניות, זיכוי, ביטול והחזר כספי בתקופת המבצע

4.2   החזר כספי:

4.2.1     מתן החזר כספי בגין חברות במועדון שנרכש בתקופת המבצע, יהיה רק לאחר 24 חודשי חברות במועדון, ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.

4.2.2     לקוח המעוניין לקבל החזר עבור חברות זכאי לקבל החזר כספי על הסכום רק לאחר 24 חודשי חברות.

4.2.3   חבר אשר יהיה מעוניין לסיים את החברות שלו לפני תום 24 חודשי החברות  – ישלם עלות של 420 ₪ בגין מחיר הכרטיס.

4.2.4 אין כפל מבצעים!

  1. אחריות

אולקלאב לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

  1. כללי

6.1    אולקלאב שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אולקלאב שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הפרסים המוצעים במבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2   מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף לתקנון מועדון לקוחות אולקלאב בשינויים המחויבים.

6.5   התשלום בגין חברות במועדון ורכישות באתר המועדון יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

6.6   על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.