תקנון  מבצע "חבילת סופ"ש באירופה"

לפעילות כרטיס אשראי של מועדון אולקלאב "על העסק"

  • כללי 

בין התאריכים [כולל] 03.12.2019-15.01.2020, בתקופת המבצע יערוך מועדון אולקלאב "על העסק" מבצע שיווק וקידום מכירות שייקרא "סופ"ש באירופה" [להלן: "המבצע"]. 

המבצע יתקיים על גבי האינטרנט. 

ההשתתפות בפעילות כפופה לתנאי התקנון שלהלן. 

האחריות המלאה להכרת התנאים שלהלן וההשתתפות שלהלן בפעילות ע"פ תנאים אלו חלה, בכל עת,  על המשתתפים בלבד. ההשתתפות בפעילות כמוה כהסכמת המשתתף לתנאי התקנון המפורטים להלן.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההשתתפות בפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או בפייסבוק ו/או באתר עורכת הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

התקנון מנוסח בלשון זכר, אך מכוון לשני המינים. 

 

  • הגדרות: 

למונחים הבאים תהא במסמך זה ההגדרה המפורטת לצידם כלהלן: 

  • "הוראות המבצע" –  ההוראות המופיעות בתקנון זה. 
  • המועדון: מועדון אולקלאב – "על העסק" 
  • עורכת הפעילות: חברת אולקלאב בע"מ – בעלת הזכויות במועדון
  • המשתתף במבצע- כל אזרח ישראל מעל גיל 18 שהנו חבר מועדון או בן זוג בלבד אשר מנפיקים את כרטיס האשראי מסוג מאטסרקאקד או אמריקן אקספרס "על העסק" בעיצוב הנ"ל במהלך חודש נובמבר- דצמבר
  • הפעילות: תגובה לפוסט ברשתות החברתיות:

רוצים לטוס אתנו?

לא צריך לשתף, גם לא לתייג ולא לעשות לייק, ממש לא!

רק להגיב לפוסט ולספר לנו –

* מהי הסיבה שגרמה לך להיות עצמאי/ת? *

התשובה היצירתית ביותר שתצחיק או תרגש אותנו תזכה את המגיב/ה בחופשה בחו"ל במתנה!!!

ההשתתפות הינה למזמיני כרטיס אשראי "על העסק" של חברת ישראכרט.

לפרטים נוספים, תקנון והזמנת כרטיס אשראי >

ט.ל.ח

   1. בר מועדון: בעל עסק, עצמאי, עובד של בעל עסק קטן או בינוני, חבר בארגון מקצועי מטעם להב המנוי (מנוי בתוקף) של עורכת הפעילות, אשר ביצע הרשמה באתר  המועדון והנו חבר בעמוד הפייסבוק של המועדון אשר עומד בתנאי תקנון זה.
   2. בן/בת זוגו של חבר מועדון: בן/בת זוג של חבר המועדון מכוח נישואים או בני זוג המנהלים חשבון בנק משותף וכן הנו/ה חבר/ה בעמוד הפייסבוק של המועדון ועומד/ת בתנאי תקנון זה. 
   3. הכרטיס: כרטיס אשראי מאסטרקארד ייעודי לחברי המועדון ובני זוגם המונפק ישירות ע"י ישראכרט באמצעות המועדון ונושא את עיצוב המועדון בהתאם לדוגמא המצורפת לתקנון זה, בשיתוף עם חברת מאסטרקארד וישראכרט. לעניין בן/בת הזוג הנפקת כרטיס מותנית במסירת אישור של החבר כי היא/הוא בעל/ת עסק או החבר במועדון אולקאב "על העסק" .
   4. זוכה הפעילות: משתתף אחד אשר יזכה בפעילות בהתאם לסעיף  6 לתקנון, ואשר עמד בכל תנאי תקנון זה. 
  • תקופת המבצע 
   1. המבצע ייערך בין התאריכים 03.12.2019 ועד 15.01.2020 [כולל]. 
   2. עורכת הפעילות רשאית להאריך או לשנות או לבטל את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
  • תנאי ההשתתפות: 
   1. במבצע זכאי להשתתף מי שהנו חבר מועדון או בן זוג ומחזיק בכרטיס אשראי מסוג מאסטרקארד או אמריקן אקספרס "על העסק" ואשר עומד בתנאי תקנון זה ומבצע את הפעולות הבאות:  

4.1.1 מגיב לפוסט מהי הסיבה שגרמה לך להיות עצמאי/ת

על הפוסט לא להיות פוגעני, או שיש בו בכדי לפגוע בזולת, או עלול להיחשב כלשון הרע כמשמעותו בחוק לשון הרע. כל פרסום שלילי יימחק ולמפרסם הפוסט – המגיב, לא תהיינה כל טענה בגין כך. 

במקרים מסוג זה, אותו משתתף לא יהא רשאי להשתתף עוד במבצע ותגובותיו לא תחשבנה. 

   1. כל משתתף רשאי לכתוב ולהעלות מספר בלתי מוגבל של תגובות לפוסט, אולם ניתן לזכות במתנה פעם אחת בלבד. כל החלטה לגבי זהות הזוכה שמורה לעורכת הפעילות בלבד. ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 
  • הפרס והודעה לזוכה :
   1. תוך 14 יום מתום המבצע , תבחן עורכת הפעילות את כלל התגובות שנכתבו ע"י המשתתפים. 
   2. בתום הבדיקה תכריע עורכת הפעילות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מי הוא בעל התגובה הטובה / המקורית ביותר ותכריז על הזוכה. 
   3. לאחר ההכרזה על הזוכה בפעילות באופן האמור לעיל, תפעל עורכת הפעילות לאיתור הזוכה באמצעות פרופיל הפייסבוק בו עשה שימוש לצורך השתתפותו בפעילות – לשם מתן הודעה בדבר זכייתו.
   4. הנסיונות ליצור קשר עם הזוכה יעשו בין השעות 09:00 ועד 17:00 ביום חול. עורכת הפעילות ומי מטעמה ינסו ליצור קשר עם המועמד לזכייה 3 פעמים. ככל ולא יאותר המועמד לזכייה או שלא פעל על פי הוראות תקנון זה או שתגובתו לא היתה עד ליום 30.01.2020 שעה 24:00, ייפסל המועמד לזכייה ולא יהא זכאי לפרס, ותיבחר התגובה הבאה על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות. 
   5. לאחר איתור המועמד לזכייה תישלח לידיו הודעה מפורטת בדבר דרך מימוש הזכייה בהתאם לשיקול דעתה של עורכת הפעילות. 
   6. עורכת הפעילות תיצור קשר עם הזוכה במתנה ותבקש לשלוח למשרדיה צילום תעודת זהות לצורך זיהויו. המתנה תוענק לזוכה לאחר וידוא כי עמד בכל התנאים. במידה שהזוכה לא יעמוד בתנאים המתנה תועבר לזוכה אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, המוחלט והסופי של עורכת הפעילות. 
   7. התגובה הזוכה תעניק למועמד חופשת סוף שבוע באירופה. 
   8. יובהר, כי המתנה אינה ניתנת להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל מתנה או מוצר אחר, פרט למתנה הנזכרת בפרק ההגדרה הקבוע לתקנון זה. 
   9. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס מכל סוג שהוא, יהיה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד. עורכת הפעילות תהיה רשאית לנכות מס במקור ו/או להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך עפ"י דין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. עורכת הפעילות לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
   10.  לא תוענקנה יותר ממתנה אחת בלבד לכל זוכה לכל אורך תקופת המבצע.   
  • אחריות: 
   1. ההוראות מבצע זה ימצאו במשרדי עורכת הפעילות ויהיה ניתן לעיין בהן במשרדיה בתיאום מראש. מובהר כי המשתתפים נושאים באחריות המלאה לתכנים שאותם יעלו לאתר המבצע. 
   2. משתתף ו/או מי מחבריו אותם תייג במסגרת הפעילות פוטר בזאת את עורכת הפעילות, מנהליה, עובדיה והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה מכל נזק שיגרם לו עקב השתתפות בפעילות, ומצהיר כי ההשתתפות נעשית על דעתו בלבד. 
   3. מובהר בזאת כי האחריות לתוכן התגובה לפוסט הנה באחריות המשתתף בלבד! וכי כל נזק שיגרם לצד ג' כלשהו כתוצאה מתוכנו, לרבות אך לא רק, הפרת זכויות יוצרים ו/או לשון הרע ו/או הפרת הזכות לפרטיות – יחול על המשתתף בלבד. יובהר כי עורכת הפעילות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להסיר תגובה שמצאה כי היא מפר את הוראות תקנון זה ו/או תביעה בשל פעילות זו. 
   4. אחריות לגבי טכנולוגיית העברת התכנים באמצעות האינטרנט: התכנים מוצגים למשתתף באמצעות האינטרנט. טכנולוגיה זו נשענת, בין השאר, על זמינותה, תקינותה ושרידותה של רשת התקשורת של ספקיות האינטרנט השונות, אשר בחלק מן האזורים במדינת ישראל, התקשורת אינה מלאה ורציפה. עורכת הפעילות, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם למי מן המשתתפים. לפיכך, למשתתף לא תהא כל טענה כלפי עורכת הפעילות ביחס לאובדן, הפסד או נזק, בגין טעות ו/או תקלה ו/או כשל טכני או אחר בהעברת התכנים ו/או בתוכנם ו/או במועד העברתם. 
   5. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות המלאה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך או לקצר את הפעילות ו/או המתנה. לזוכה ו/או לחבריו אותם תייג במסגרת הפעילות ו/או למי מטעם המשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או זכות כלפי עורכת הפעילות ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטה כאמור. 
   6. עורכת הפעילות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להקפיא ו/או לבטל ו/או לשלול כליל את השתתפותו של כל משתתף בפעילות. לפיכך, המפר את תנאי תקנון זה ו/או את תנאי ההשתתפות בפעילות, יישא באחריות מלאה בגין כל תוצאה, הוצאה ו/או נזק של שימוש בלתי מורשה כאמור וכמו כן לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי. 
   7. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחליט על ביטול הפעילות בשל בעיות תקשורת שמקורן בשרתים. 
   8. הזמנים המפורטים בתקנון הנם בהתאם לשעון מערכת המחשב דרכו מתבצעות הפעילויות השונות. תשומת ליבו של המשתתף בפעילות מופנית  לכך כי ייתכן שהזמן המוצג בשעונו ו/או הזמן המוצג בשעון המחשב שלו שונים מזמן מערכת המחשב באמצעותה נקלטות ההוראות השונות. 
   9. עורכת הפעילות אינה אחראית לטיבה של המתנה ו/או לאיכות השירות שניתן ע"י מי מספקי המתנה ו/או לשינוי / עיכוב במועדי הטיסות.
   10. המשתתף בפעילות מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפונית והממוחשבת או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו או בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. 
   11. תוצאות המבצע הן סופיות ולא ניתן לערער עליהן. 
   12. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות עיתונים, תקבענה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 
   13. אם הזוכה לא יוכל לממש את הפרס מכל סיבה שהיא [לרבות בנסיבות התלויות בזוכה או כוח עליון] עורכת הפעילות ומי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כך ולא יחויבו בהענקת פרס חלופי . כוח עליון משמעו: מלחמה, שביתות בנמלי התעופה, מזג אוויר, מקרה חירום לאומי, צו חקיקתי ו/או צו שניתן על ידי רשויות ממשלתיות ו/או עירייה ו/או צבא אשר יימנע את מימוש הפרס, התקפת טרור, אבל (לרבות אבל לאומי),  ועוד מקרים שאין לעורכת הפעילות כל שליטה לגביהם. 
   14. מבלי לגרוע באמור עורכת הפעיליות ומי מטעמה רשאיות בכל עת, למנוע השתתפותו של משתתף או לשלול פרס ממועמד לזכייה, אשר פעל במישרין או בעקיפין בדרך של עבירה או מעשה לא חוקי ואינו בהתאם להוראות התקנון והכל לפי שיקול דעתן הבלעדי. 
  • סמכות שיפוט: 

על תקופתו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. 

סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקופתו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.

  • קניין רוחני 
   1. כל זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג) לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר למבצע ו/או אתר המבצע ו/או כל חלק שלו, לרבות התכנים של אתר המבצע, העיצוב שלו וכל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה ו/או קבצי וידיאו אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של עורכת הפעילות ומי מטעמה. 
   2. כל מששתף מסכים כי הוא לא ימכור, ישנה, יעתיק, יפרסם, ישדר, יציג, יעשה פעולות של הנדזה הפוכה או יכין נגזרות מכל סוג או מתאר לכל מידע, או תוכן אשר נכללים באתר המבצע ללא אישור מוקדם בכתב של עורכת הפעילות וכי הוא יימנע מלהשתמש באתר המבצע בכל דרך שעלולה להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של עורכת הפעילות. 
   3. המשתתף מעניק לעורכת המבצע ומי מטעמה רישיון בלתי חוזר, עולמי ללא כל תמלוגים , ניתן להעברה, עם אפשרות להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה ולתקופה בלתי מוגבלת , לפרסם התמונות/ אודיו ו/או תשובות (לרבות, העתקה, שינוי פרסום ו/או ביצוע כל עבודה נגזרת) באתר המבצע או בכל פלטפורמה או מדיה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי של העורכת הפעילות. המשתתף מוותר בכך לטובת עורכת הפעילות על הזכויות המוסריות אשר עשויות להיות לו ביצירה ומתחייב שלא לאוכפן. 
  • פרטיות 
   1. המשתתף מאשר כי בעצם השתתפותו בפעילות הוא מסכים לכך שכל הפרטים אשר נמסרו במהלך הפעילות ישמשו את עורכת הפעילות לצרכי ניהול המבצע ומסירת הפרסים מבלי שימוש כזה ייחשב כפגיעה בפרטיות. 
   2. המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע ישמש לצורך האמור. 
   3. כל משתתף רשאי לפנות לעורכת הפעילות ולבקש כי פרטיו האישיים יוסרו וימחקו. במקרה כזה הוא מוותר על זכותו להשתתף במבצע .
  • שונות: 
   1. המשתתפים יתחרו בדרך ישרה, על פי תקנון וחוקי הפעילות. 
   2. המשתתפים מתחייבים להקפיד על שמו הטוב, פרטיותו וכבודו של הזולת ולהימנע משימוש בביטויים פוגעניים כדוגמת איומים, השמצות, הטרדות, עלבונות ונאצות וכן להימנע מכל הבעת דעה בעלת אופי גזעני, מיני או מפלה. 
   3. המשתתפים מתחייבים שלא להתחזות לאדם או גוף בדיונים, או להשתמש בשם משתמש או ביצירה כלשהיא שיש בה כדי המפר זכויות יוצרים של כל אדם או גוף שהוא. 
   4. ציבור הגולשים מודע לכך שעורכת הפעילות רשאית למנוע פרסומים בלתי הולמים, פרסום עצמי ו/או פרסום של גוף כלשהוא ו/או גוף מתחרה, תוכן שיווקי, תכנים בלתי חוקיים או לא רלוונטיים, שימוש בשפה לא נאותה, נאצות, הכפשות, השמצות, הוצאת דיבה, התבטאויות פוגעניות, כלפי מאן דהוא. 
   5. כל משתתף מצהיר, מסכים ומאשר בזאת, כי דבר השתתפותו וקבלת המתנה וכן דבר זכייתו בפעילות עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט של עורכת הפעילות, בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות, על פי כל דין, וכי בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת הפעילות.
   6. עורכת הפעילות רשאית לעדכן או לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת . כל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר. 
   7. עובדיה של עורכת הפעילות ו/או בני משפחתם ו/או מי מטעמם אינם רשאים להשתתף בפעילות
   8. כל השתהות של עורכת הפעילות בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה מעמידה על זכותה כאמור ,לא יחשבו כוויתור על זכויותיה
   9. עורכת הפעילות רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור
   10. במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.
   11. מובהר בזאת כי פעילות זו אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין וזאת בשל העובדה כי הזכייה תלויה ביכולת ולא בגורל. 

_____________ 

נספח א' 

לכבוד 

חברת אול קלאב 

הצהרת המועמד לזכייה – כתב הסכמה וויתור

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה, מסכים/ה ומאשר/ת בזאת באופן בלתי חוזר כדלקמן: 

  1. השתתפתי במבצע חופשה באירופה של חברת אול קלאב- מועדון "על העסק" והוכרזתי כמועמד לזכייה בפרסהכמ פורט בתקנון, הכל לפי בחירת עורכת הפעילות ולשיקול דעתה הבלעדי. 
  2. ידוע לי שהכרזתי כמועמד לזכייה אינה הכרזה על זכייה בפרס וכי כל עוד לא אוכרז על ידכם בכתב כזוכה, איני זכאי לפרס או חלק ממנו. 
  3. אני מאשר בזאת כי קראתי את תקנון המבצע והוראותיו מקובלות עלי ולא תהיינה לי כל טענה כנגד חברת אול קלאב. 
  4. ידוע לי כי באם לא אוכל לממש את הפרס מכל סיבה שהיא , אזי לא אהיה זכאי לפרס ולא לפיצוי או שיפוי כלשהו ואני מוותר על טענה ו/או דרישה בגין כך. אי מימוש הפרס יגרום לפקיעת תוקפו ולא יהיה ניתן לחדשו. 
  5. אני מצהיר/ה על הסכמתי לפרסום פרטיי האישיים לרבות תמונה ואני מוותר על כל טענה שתהיה לי בקשר לכך, לרבות שימוש בתמונתי לצרכי פרסום. 
  6. אני החתום מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא תהיינה לי כל טענה כנגד חברת אול קלאב או המותג "על על העסק" ומי מטעמם בכל הנוגע להשתתפותי במבצע. 
  7. הנני מצהיר כי אני לא עובד בחברת אול קלאב ולא מקושר למי מעובדיה בשום צורה שהיא. 
  8. ידוע לי כי האחריות הבלעדית על מימוש הפרס ואיכותו היא על נותן השירות בלבד ולא תהיינה לי כל טענה בגין כך כלפי חברת אולקלאב ומי מטעמה. 

שם המועמד: _____________ (פרטי+משפחה). ת.ז___________________ 

כתובת_____________________נייד__________________________

תאריך ____________________ חתימה_________________________

 

ניווט
Close

העגלה שלי

Close

רשימת משאלות

Viewed

Recently Viewed

Close

Close

קטגוריות